Contoh Sesorah Jawa : Perpisahan Kelas 12

0

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak Kepala SMA Negeri 1 ingkang kinurmatan
Bapak/Ibu Guru saha Karyawan/Karywati ingkang kawula urmati
Para kanca lan adek-adek ingkang kawula tresnani

Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken puja puji syukr dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring sedaya kanikmatan dumateng kita sedaya ugi dados kasunyatan bilih enjang menika kita sedaya saged kempal wonten ing Adicara perpisahan kelas 12 punika.

Bapak ibu ingkang kinurmatan keparenga kawula matur minangka sesulih kanca kanca kelas 12. Kawula sakanca ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak kepala sekolah kaliyan Bapak Ibu guru ingkang tansah nggula wentah kanthi sabar, tekun, ikhlas dateng kawula sadaya . Kawula ugi nyuwun tambahing pangestu mugi mugi kawula sakanca saget lulus 100% kanthi predikat ingkang mboten nguciwani. Mugi mugi Gusti ingkang Maha Mirah maringi ganjaran ingkang linuwih.

Mboten kesupen kawula sakanca inggih sami nyuwun pangapunten dumateng Bapak Ibu guru amargi asring damel kalepatan ingkang dadosaken mboten renaning penggalih saha dukanipun bapak ibu guru. Dumateng adek-adek kelas kawula sakanca nyuwun pangapunten mbok menawi saklaminipun kita sesarengan dolan lan gegojekan wonten kalepatan lan sugeng sinau kanggo adek-adek kelas. mugi dados putra putri saha tresna dumateng tiang sepuh, ugi saget nggayuh cita citanipun adek-adek sedaya. Sepindah malih kawula sakanca ngaturaken gunging panuwun saha nyuwun pangapunten ugi nyuwun tambahing pangestu. Supados saget ngerasaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil.

Kadosipun anggen kawula matur sampun cekap. Kupat diparingi santen menawi lepat nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Previous articleKau, Dia, Aku, dan Ruang Sempit
Next articleResensi : Dua Belas Pasang Mata
si mata empat yang paling kece! Bawaannya sendu-sendu gimana gitu,hehe. Mencoba productive tapi ujung-ujungnya hmmm jangan tanya...
SHARE

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.